Varför Får Man Inte Säga Dagis?

Välkommen till en djupgående diskussion om varför ordet ”dagis” har blivit ett tabubelagt ord i det svenska samhället. Vi kommer att granska historien, läroplanens inflytande och hur detta påverkar förskollärares status. Så, varför får man inte säga dagis? Det handlar om respekt för förskollärares yrkesroll och det viktiga arbete de utför.

Historien bakom ordet ”dagis”

Ordet ”dagis” kommer från ”daghem”, som var den ursprungliga termen för en institution där barn tas om hand under dagen medan föräldrarna arbetar. Detta begrepp började användas i Sverige på 1960-talet, när fler kvinnor började arbeta utanför hemmet och behovet av barnomsorg växte. Men med tiden började termen ”dagis” användas i vardagligt tal, vilket kan ha bidragit till en nedvärdering av yrket.

Förskollärarens kamp mot ”dagis”

Förskollärare har länge kämpat mot användningen av ordet ”dagis”. De anser att termen inte reflekterar den pedagogiska roll de spelar i barnens liv, utan snarare framställer dem som barnpassare. Detta kan ha bidragit till att förskollärare har den lägsta lönen av alla universitetsutbildade yrken inom den svenska utbildningen.

Läroplanens inflytande på terminologin

1998 infördes en ny läroplan som bytte ut namnet ”daghem” mot ”förskola”. Detta gjordes för att bättre spegla den utbildande omgivningen för barnen. Trots detta används fortfarande ordet ”dagis” i vardagligt tal, vilket förskollärare kämpar emot för att ändra.

Hur ”dagis” påverkar förskollärares status

Användningen av ordet ”dagis” kan bidra till att förskollärare inte får samma respekt och värdering som andra lärare. De tjänar i genomsnitt 3000-6000 kronor mindre än sina kollegor på skolan och anses vara underbetalda. Det är därför viktigt att vi börjar använda rätt terminologi för att visa vår uppskattning för det viktiga arbete som förskollärare utför.

Föräldrars roll i spridningen av ”dagis”

Föräldrar spelar en stor roll i spridningen av ordet ”dagis”. Många föräldrar använder termen i vardagligt tal utan att tänka på dess inverkan. Men barnen själva blir ofta rättade av sina lärare när de använder ordet ”dagis” istället för ”förskola”. Detta visar att det finns en medvetenhet om problemet även bland de yngsta.

Pågående rörelser för att ändra terminologin

Det finns en pågående rörelse för att ändra terminologin och sluta använda ordet ”dagis”. Många förskollärare och föräldrar arbetar aktivt för att sprida medvetenhet om problemet och uppmanar andra att använda termen ”förskola” istället. Det är dock ännu oklart om en minskad användning av ordet kommer att leda till bättre jobbförhållanden och mer uppskattning för förskollärare.

Avslutande reflektioner kring huvudnyckelordet: Varför får man inte säga dagis?

Så, varför får man inte säga dagis? Det handlar om respekt för förskollärares yrkesroll och det viktiga arbete de utför. Genom att använda rätt terminologi kan vi visa vår uppskattning för deras arbete och bidra till att förbättra deras status och arbetsförhållanden. Det är därför viktigt att vi alla gör en insats för att ändra vårt språkbruk och visa vår respekt för förskollärares yrkesroll.