Varför är ägg svårskalade?

Att skala ägg kan vara en utmanande uppgift. Ibland skalar man av bitar av äggskalet, ibland fastnar skalet hårt på äggvitan och ibland spricker hela ägget. Varför är ägg svårskalade? I denna artikel kommer vi att svara på den här frågan och förklara vad som påverkar hur lätt eller svårt det är att skala ett ägg.

Vad påverkar hur svårt det är att skala ett ägg?

Faktorer som påverkar hur lätt eller svårt det är att skala ett ägg är först och främst ålder på ägget, koktid och hur ägget lagrats. Ju högre ålder på ägget desto lättare är det normalt att skala. Anledningen till detta är att den luftkammare som finns i ändan av ägget växer ju äldre ägget blir. Äggvitan och gulan drar då ihop sig och separeras från skalet vilket gör det lättare att skala.

Koktiden

Koktiden påverkar också hur lätt eller svårt det är att skala ägget. Korta koktider påverkar främst äggvitan vilket gör att den blir skörare och därmed lättare att skala. Längre koktider påverkar även gulan som blir fastare och därmed också lättare att skala. Det optimala är att koka ägget i 8-10 minuter för lättare skalning.

Hur lagras ägget?

Hur ägget har lagrats påverkar också hur lätt det är att skala. Ägg ska förvaras i en svalare miljö än rumstemperatur. Ett kylen ägg är lättare att skal än ett rumstempererat ägg. När ägget förvaras vid hög temperatur börjar äggvitan att binda till skalet vilket gör att skalet blir svårare att skala.

Sammanfattning

Slutsatsen är att lättare skalning av ett ägg beror på ålder, koktiden och varm miljö. För att få till bra lätt skalning av ägg så rekommenderas en ålder på äggen på 10 dagar, koka ägget i 8-10 minuter och att förvara ägget i kylen. Genom att följa dessa tips, kan du nästan alltid få lätt skalade ägg även om det kan finnas variation i skalbarhet beroende på äggets ursprung.

Vanliga frågor och svar


Varför är ägg svårskalade?

Ägg kan vara svårskalade på grund av flera faktorer såsom ålder på ägget, koktid och förvaringsmiljö. Ju äldre ägget är desto lättare är det att skala eftersom luftkammaren i ändan av ägget växer med tiden och gör det lättare att separera äggvitan och gulan från skalet.


Hur påverkar koktiden skalbarheten?

Korta koktider gör äggvitan skörare och lättare att skala medan längre koktider gör både äggvitan och gulan fastare och därmed lättare att skala. En optimal koktid på 8-10 minuter rekommenderas för lätt skalning av ägg.


Hur påverkar förvaringsmiljön skalbarheten?

Ägg som förvaras i kylskåp är lättare att skal än de som förvaras i rumstemperatur. Vid högre temperaturer börjar äggvitan att binda till skalet vilket gör det svårare att skala.


Vilka åtgärder kan man ta för att få lätt skalade ägg?

För att få lätt skalade ägg rekommenderas att använda ägg som är 10 dagar gamla, koka ägget i 8-10 minuter och förvara ägget i kylskåp.